Våra stadgar

 

Stadgar för Sörmlands Matkluster Ekonomisk Förening
Organisationsnummer: 769618-2836


§ 1. Föreningens firma
Föreningens firma är Sörmlands Matkluster Ekonomisk förening.

§ 2. Föreningens säte
Föreningen har sitt säte i Flens kommun.

§ 3. Målsättning
Föreningen skall tillgodose medlemmarnas ekonomiska intressen genom att:

– erbjuda kreativa mötesplatser

– erbjuda kompetensutveckling för medlemmar och andra

– aktivt informera om sörmländska mataktörer

– stödja nyföretagande

– öka lokal förbrukning av medlemmarnas varor och tjänster

– arbeta för att Sörmland blir ledande inom området närproducerad kvalitetsmat

Föreningen skall även verka för att göra sörmländsk kvalitetsmat tillgänglig för sörmlänningar.

§ 4. Medlemskap
Medlemskap kan sökas av den som yrkesmässigt arbetar med mat i landskapet Södermanland. Med detta avses företag som professionellt arbetar med råvaruproduktion, förädling, distribution, handel och kompetensutveckling inom området. Ansökan prövas av styrelsen.

Enskilda personer som vill stödja föreningens verksamhet kan antas som stödmedlemmar. Dessa utgör en egen sektion med representation i styrelsen.

Organisationer och myndigheter som vill stödja verksamheten kan ingå partnerskap med föreningen.

§ 5. Insats
Insatsen är 500 kronor. Insatsen skall vara föreningen tillhanda på föreningens konto senast en månad efter inträdet. Stödmedlem betalar ingen insats.

§ 6. Föreningsavgift
Medlem skall årligen till föreningen erlägga medlemsavgift med det belopp stämman beslutar. Stödmedlem betalar årsavgift enligt stämmans beslut. Den högsta årliga medlemsavgiften som kan beslutas av stämman är 10.000 kr.

§ 7. Medlems skyldighet

Medlem är skyldig att inom Sörmlands matkluster.

 • aktivt arbeta för att förverkliga föreningens målsättning
 • genomföra åtagna arbetsuppgifter efter bästa förmåga
 • aktivt delta med idéutveckling av föreningens verksamhet
 • registrera sig som mataktör på Sörmlands matklusters hemsida
 • delta på av föreningens anordnade gemensamma aktiviteter om inte förhinder föreligger

§ 8. Utträde
Avgång från föreningen sker vid räkenskapsårets slut genom att medlem skriftligt begär utträde senast en månad innan räkenskapsårets slut. Insatsen återbetalas ej.  

 

§ 9. Uteslutning
Medlem som motarbetar föreningens ändamål eller på annat sätt skadar föreningens intressen kan uteslutas genom beslut av föreningsstämma. I avvaktan på slutligt beslut vid föreningsstämma kan medlem suspenderas av styrelsen.

§ 10. Föreningsorgan
Föreningens organ är

 1. Föreningsstämman
 2. Styrelsen
 3. Verkställande utskott
 4. Verksamhetsledare (se  § 11)

 

§ 11. Verksamhetsledare

Styrelsen har möjlighet att tillsätta en verksamhetsledare som leder och utvecklar verksamheten, om man så finner lämpligt.

 

§ 12. Verkställande utskottet

Verkställande utskottet har till uppgift att vara rådgivande åt styrelsen men kan om så styrelsen beslutar tilldelas det operativa ansvaret för delar av eller hela föreningens verksamhet. Verkställande utskottet består av minst 4 ledamöter varav en styrelseledamot och verksamhetsledaren. Styrelsens representant är utskottets ordförande. Styrelsen har möjlighet att under verksamhetsåret utöka utskottet med fler ledamöter än de som tillsatts av årsstämman.

 

§ 13. Föreningsstämma
Ordinarie årsmöte hålls årligen före april månads utgång.

Vid föreningsstämma är varje medlem som betalt insats och aktuell årsavgift till föreningen röstberättigad. Varje medlem äger en röst. Röstning genom fullmakt vid val godkännes. Fler fullmakter än en godkännes ej. Vid lika röstetal äger mötesordföranden utslagsröst. Vid val äger medlem rätt att begära sluten omröstning.

Vid ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden behandlas:

 

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet samt en justeringsperson.
 2. Fastställande av röstlängd.
 3. Frågan om stämmans behöriga utlysande.
 4. Styrelsens berättelse.
 5. Revisionsberättelse.
 6. Fastställande av resultat- och balansräkning.
 7. Beslut med anledning av föreningens resultat.
 8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
 9. Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen.
 10. Val av ordförande på ett år.
 11. Val av övriga ledamöter i styrelsen.
 12. Val av en revisor och en revisorssuppleant.
 13. Val av valberedning.
 14. Vid behov val av ledamöter till verkställande utskottet.
 15. Fastställande av medlemsavgift.
 16. Bestämmande om grunderna för ersättning till verksamhetsledare, styrelseledamöter, ledamöter av verkställande utskott, valberedningsledamöter och revisorer.
 1. Beslut om verksamhetsplan för kommande år.
 2. Budget för kommande verksamhetsår fastläggs.
 3. Fråga om beslut om uteslutning av medlem enligt § 7.
 4. Inkomna motioner.
 5. Övriga ärenden av beslutskaraktär
 6. Övriga ärenden av icke beslutskaraktär


§ 14. Extra föreningsstämma
Extra föreningsstämma är medlemsmöte med beslutanderätt. Extra föreningsstämma kallas in av styrelsen på initiativ av styrelsen själv, revisorerna eller om minst 1/10-del av medlemmarna så skriftligt begär.

 

§ 15. Kallelser
Kallelse till ordinarie eller extra föreningsstämma skall ske skriftligt, i brevform eller med e-post till medlemmarna tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

 

§ 16. Styrelse
Styrelsen skall bestå av lägst 5 och högst 9 ordinarie ledamöter i udda antal.

Styrelsen bör vara allsidigt sammansatt beträffande kön, ålder, bostadsort och

kompetens. Ledamöterna väljs för två år i taget. Första gången val äger rum

enligt denna paragraf skall 2 av ledamöterna väljas för endast ett år. Ordförande

väljs på ett år. Styrelsen konstituerar sig själv. Styrelsen är beslutsför om fler än

hälften av ledamöterna är närvarande.

 

§ 17. Revisorer
Föreningsstämman utser en ordinarie revisor samt en revisorssuppleant för ett år i taget. Bokslut skall lämnas till revisorn senast under februari månad. Revisionsberättelse ska lämnas till styrelsen senast under mars månad.

§ 18. Valberedning
Valberedningen skall föreslå ledamöter till styrelsen enligt ovan samt revisorer.

§ 19. Firmatecknare
Föreningens firma tecknas av styrelsen eller av den eller dem styrelsen utser.

§ 20. Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår är kalenderår.

§ 21 Verksamhetsår.

Föreningens verksamhetsår är tiden mellan två årsmöten.

§ 22. Motioner
Medlem har rätt att motionera till den ordinarie föreningsstämman. Motion skall lämnas skriftligt till styrelsen senast en månad innan föreningsstämman.

§ 23. Föreningens överskott
Överskott i enlighet med fastställd balansräkning skall, efter lagenlig avsättning till reservfond, föras över i ny räkning eller fonderas.

§ 24. Stadgeändring
Beslut att ändra stadgarna fattas av föreningsstämman. Beslutet är giltigt, om samtliga röstberättigade i föreningen har förenat sig om det. Beslutet är även giltigt, om det har fattats på två på varandra följande stämmor och på den senare stämman biträtts av minst två tredjedelar av de röstande eller den större majoritet som krävs enligt, 7 kap 15 paragrafen, lagen om ekonomiska föreningar.

§ 25. Upplösning
Vid föreningens upplösning skall, om medel finns insatserna återbetalas och därefter skall föreningens övriga tillgångar delas lika bland medlemmarna.

§ 26. Föreningslagen
I övrigt gäller lagen om ekonomiska föreningar.

 

Dessa stadgar fastställdes vid årsstämma den 21 april 2008.

Stadgarna senast ändrade vid årsstämma 2017 (§3, 4, 13 och 16)

Vi vill gärna bli fler!

Arbetar du med lokal mat i Sörmland är du välkommen att bli medlem hos oss.